Valtu Põhikooli õppekorraldus alates 18. maist 2020

Õppetöö üldine korraldus

 • Üldjuhul ei toimu 1.-8. klasside õpilastele enam tavapärast distantsõpet. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri ning distantsõppe tulemuste alusel.
 • Distantsõppe ajal käitumist ei hinnata, aastahinne pannakse kahe trimestri hinnangute alusel.
 • Distantsõppe ajal hinnatakse hoolsust, aastahinne pannakse kolme trimestri hinnangute alusel.
 • Viimased kolm õppenädalat viiakse läbi projektõppena. Õpilastele on planeeritud iseseisva tööna erinevaid ülesandeid, mille hulgast saavad nad valida endale meelepärased. Ülesanded on jaotatud teemati kolmele nädalale ning need pakuvad vaheldust tavapärasele distantsõppele.
 • Distantsõpe jätkub paralleelselt neil õpilastel, kellel on tegemata töid.
 • Koolimajas algab osaline kontaktõpe õpilastega, kes vajavad järeleaitamist või kellele pole distantsõpe sobinud. Õppetöö korraldamisel võetakse arvesse kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

Lõpuklassi õppetöö korraldus

 • 9. klassi õpilaste hinded pannakse võimalusel välja senise õppetöö alusel.
 • Distantsõpe jätkub neil õpilastel, kellel on tegemata töid.
 • Õpilastega, kes vajavad järeleaitamist või kellele pole distantsõpe sobinud, alustatakse osalist kontaktõpet koolimajas - seda kokkuleppel vanematega ning mitte suuremas rühmas kui 10 õpilast. Järgitakse kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

Kooliaasta lõpetamine ja lõpuaktus

 • Kooliaasta lõppeb 9. juunil. Õpilastele väljastatakse elektroonsed tunnistused eKooli kaudu, pabertunnistused antakse septembris.
 • Õpilastele jäävad õpikud kätte. Pange need hoolikalt ära ja ootame neid tagasi 1. septembril.
 • 9. klassi lõpukell toimub 29. mail kell 10.00, osalevad ainult 9. klassi õpilased. 1. klass võtab osa video teel.
 • 9. klassi õpilased saavad lõputunnistused kätte 13. juunil kell 13. Järgida tuleb kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

 

Kõik klassiekskursioonid, väljasõidud ja klassiõhtud jäävad ära!

Ohutut kooliaasta lõppu ja püsige terved!

 

KONTSERT JA NÄITUS

Sisu vaatamiseks peab sisse logima Valtu kooli konto andmetega.

Austatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kogu koolirahvas!

Juba kuu aega tagasi, mil eriolukorra tingimused olid tänasest oluliselt murettekitavamad ning lootust distantsõppe lõpetamise tähtaegade kohta ei söandanud anda ka kõige optimistlikumad meie hulgast, asusime Haridus- ja Teadusministeeriumis kavandama samme, kuidas korraldada kooliaasta lõpetamist.

Nüüd, mai alguses on hea meel tõdeda, et meie toonased plaanid on saanud taas heakskiidu.

ESITEKS. Kooliaasta lõpetamine.

Alustan sellest, et kümne päeva pärast saame osaliselt jätkata kontaktõppega.

Nimelt Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ettepaneku, mille Haridus- ja Teadusministeerium esitas arutamiseks juba 9. aprillil. Selle kohaselt võivad haridusasutused alustada osalist kontaktõpet mai keskel. Alates 15. maist võib osaliselt taastada kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

Aga ka pärast kontaktõppe osalist taastumist saab korraldada õpet koolide ruumides kuni 10-liikmelistes rühmades. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

Vaata joonist siin:

TEISEKS. Lõpuaktused ja lõputunnistused.

Kooliaasta lõpetamise ja selle ajakavaga seoses on paljudel tekkinud küsimus ka lõpuaktuste korraldamise võimaluste kohta. Rõhutan jätkuvalt, et kindlasti ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga. Siiski annab viiruse leviku taandumine lootust, et eritingimustel saab tänavusi lõpuaktuseid läbi viia. Esiteks on selleks võimalik kasutada nutikaid digilahendusi, mis võimaldavad aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Teiseks saab seda teha väiksemates rühmades ka vabas õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Aga kindlasti sõltub see klasside või lennu suurusest. Järgima peab kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Anname esimesel võimalusel täpsemaid soovitusi nendeks pidulikeks sündmusteks, mis toimuvad enamasti juuni lõpus.

Pidulik koolilõpuüritus on ka Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele. See lükkub edasi. Võimalusel toimub vastuvõtt suve lõpus või sügise alguses.

Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist. Tegemist on eriolukorra ajal loodud lahendusega, et kaitsta õpilaste tervist ning välistada vajadus minna lõpetatud haridusasutusse järele oma lõputunnistusele, mis võib õpingute jätkamiseks olla hädavajalik. Digitaalne väljavõte lõputunnistusest võimaldab ka senisest lihtsamat asjaajamist nii edasi õppimisel kui ka tööle siirdumisel, kuna õpilasel puudub vajadus lõputunnistuse originaaldokumendi esitamiseks uuele koolile või tööandjale.

KOLMANDAKS. Lõpueksamid.

Samuti on põhjust üle korrata, et Vabariigi Valitsus kiitis eile heaks meie aprilli alguses esitatud ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Alljärgnevalt pisut põhjalikumalt ka korralduslikest küsimustest.

Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“. Loovtöö ei ole riiklik põhikooli lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas selle sooritamine on eriolukorda arvestades võimalik või mitte. Kui eriolukorrast tulenevalt loovtööd sooritada võimalik ei ole, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Kaunist kooliaasta lõppu soovides
Mailis Reps
haridus- ja teadusminister

 

 

AVALDUSE BLANKETT